Fukuma Ryutaro | Drums

Member

Shinohara Masataka

Kawasaki Inami

Abe Daichi

Sasai Atsushi

Fukuma Ryutaro

Kankan

MEMBER